Nowe zasady uzyskiwania informacji o lokalu. (data: 2018-07-30)

Zarząd Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni  informuje, że do uzyskania wszelkich informacji dotyczących lokalu (m. in. wymiaru czynszu, zadłużenia, itd.) poza osobami posiadającymi tytuł prawny do lokalu uprawnione są jedynie osoby posiadające pisemne upoważnienie, jednocześnie Zarząd GSM informuje o konieczności okazywania dowodu potwierdzającego tożsamość zawierającego numer PESEL.